רכישת כרטיסים
תקנון האתר תקנון האתר

תקנון האתר

1. כללי:
1.1. אתר www.u-splash.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות פארק המים u-splash, הממוקם במלון "יו ספלאש ריזורט אילת" (להלן: "פארק המים" או "u-splash"), אודות הפעילויות המוצעות שם, וכן, שימושים נוספים (ככל שיהיו) ויעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול החברה. במסגרת האתר ניתן לרכוש כרטיסי כניסה לפארק המים, והכל כמפורט באתר ובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים בתקנון זה (להלן: "השירות או "השירותים", לפי העניין").
1.2. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של מלונות פתאל בע"מ (להלן: "החברה").
1.3. השימוש באתר כפוף לתקנון זה. הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה אל הפעילויות ו/או המוצרים והשירותים המוצעים בו, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים להוראותיו.
1.4. השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
1.5. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
1.6. חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.
1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2. תנאי שימוש באתר:
2.1. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני תקין ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל, מסוגים שונים כפי שיתפרסמו מעת לעת על ידי החברה; (ו) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף.

2.2. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
2.3. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
2.4. אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.
2.5. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
2.6. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים, על כן, יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
2.7. המידע מוצג באתר כפי שהוא, כאשר החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

3. פרטי רוכש השירותים:
3.1. משתמש המעוניין לרכוש כרטיס כניסה לפארק באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בדף הרכישה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
3.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.1. לעיל, זכאי לרכוש כרטיס כניסה לפארק המים באמצעות האתר, אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, לרבות: שם פרטי/שם תאגיד, מספר ת.ז/מספר ח.פ, תא הדואר האלקטרוני, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו / למשלוח אישור ההזמנה בSMS.
3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר מלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.3.1. אם לדעת החברה ו/או מי מטעמה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או מי מטעמה.
3.3.2. אם לדעת החברה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
3.3.3. אם לדעת החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
3.3.4. אם לדעת החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או מי מטעמה.
3.3.5. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4. ביצוע הזמנת שירותים באמצעות האתר:
4.1. משתמש המעוניין להזמין כרטיס כניסה לפארק באתר, יבצע זאת באמצעות "מערכת הזמנות" של האתר. המערכת תאפשר למשתמש לבחור את סוג הכרטיס המבוקש על ידו; התאריכים המבוקשים על ידו ולהזין את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה, בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת ההזמנות באתר.
4.2. מתן פרטים של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה, כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין.
4.3. הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה").
4.4. החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
4.5. מובהר כי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
4.6. התשלום בגין רכישת השירותים / הכרטיסים, ייגבה באמצעות חיוב כרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש במעמד ביצוע הרכישה, מיד עם השלמת הליך הרכישה וקבלת אישור מחברת האשראי, לאחריו יקבל המשתמש אישור הזמנה.
4.7. מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי ככל שיחול בהתאם להוראות הדין.
4.8. תשלומים – המשתמש יהא רשאי לשלם עבור הרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:
4.8.1.1. רכישה בסך של עד 2000 ש"ח – מתשלום אחד ועד שישה תשלומים שווים ללא ריבית.
4.8.1.2. רכישה בסך של מעל 2,001 ש"ח – מתשלום אחד ועד שנים עשר תשלומים שווים ללא ריבית.
4.8.2. תשלום במזומן יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.
4.9. החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
4.10. ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר, יתאפשר באמצעות פניה לחברה (בטלפון ייעודי שמספרו 8414*), בשעות הפעילות.

5. מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:
5.1. "ביטול הזמנה" – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, ייעשה בפנייה לחברה, בכפוף לדין, להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו (להלן, ביחד: "חוק הגנת הצרכן") ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
5.2. פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לחברה בדלפק הקבלה במלון שבו רכש המשתמש את השירות; בטלפון ייעודי שמספרו: 8418*; באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת ת.ד 1057, אילת, אילות; בדואר אלקטרוני בכתובת: NaamaMa@fattal.co.il; בפקס שמספרו: 08-6305350; באתר. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש המלא שהזמין את הכרטיסים, מספר תעודת זהות, מספר הזמנה, טלפון וכתובת דוא"ל.
5.3. במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש עד 24 (עשרים וארבע) שעות טרם מועד השירות שהוזמן, לא תגבה החברה (או מי מטעמה) דמי ביטול.
5.4. במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי משתמש פחות מ -24 (עשרים וארבע) שעות ועד 24 (עשרים וארבע) שעות טרם מועד השירות שהוזמן, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
5.5. במקרה של אי הגעה לפארק המים במועד שהוזמן, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
5.6. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, כאשר במקרה כאמור המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) 1 לחוק הגנת הצרכן.

6. מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:
6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
6.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
6.1.2. אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
6.1.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן אירוע של מגפה, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
6.1.4. במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
6.1.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
6.2. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים שרכש, ככל ששולם.

7. בעלות וזכויות יוצרים:
7.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.
7.2. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
7.3. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על-פי ועל-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
7.4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
7.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
7.6. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

8. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
8.1. תנאי תקנון זה ומדיניות הפרטיות ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.
8.2. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
8.3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
8.4. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
8.5. ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.
8.6. עוד ידוע למשתמש כי מידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

9. שונות:
9.1. מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, גם עבור משתמשים שהינם חברים באחד ממועדוני הלקוחות של רשת פתאל, אלא אם נאמר אחרת על ידי החברה.
9.2. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כוויתור על זכות מזכויותיה.
9.3. מובהר בזאת כי תקנון זה מהווה מסמך משלים ובלתי נפרד מהאסמכתא שתספק החברה המאשרת את ההזמנה שהזמין משתמש באתר, לרבות ההבהרות הנקובות באישורי ההזמנות.
9.4. מספר המקומות בפארק המים הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
9.5. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ביצוע ההזמנות או הרכישות, וכן את כל מחירי השירותים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
9.6. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
9.7. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין השירותים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
9.8. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
9.9. החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
9.10. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
9.11. את תקנון האתר ניתן למצוא באתר ובמשרדי הנהלת החברה בכתובת: מגדל אלון 2, רחוב יגאל אלון 94, ת"א.
9.12. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר, או באמצעות פניה לחברה בטלפון ייעוד שמספרו 8418*, בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לחברה בכתובת: AlexDr@fattal.co.il.

10. דין ושיפוט:
10.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

ט.ל.ח.